• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Retningslinjer for mobiltelefoni i Råde kommune

Retningslinjer for mobiltelefoni

Bilde

Hensikt og virkeområde

Retningslinjene regulerer mobiltelefoni for ansatte og folkevalgte med tildelt mobiltelefon i Råde kommune.

Dersom ikke annet står beskrevet gjelder retningslinjene både for «arbeidstelefoner» og «fri mobiltelfon» (se definisjon under). Retningslinjene vil også gjelde for eventuelle andre kommunikasjonsløsninger som arbeidsgiver tilbyr (f.eks tvilling SIM-kort, mobilt bredbånd, data-kort). Retningslinjer knyttet til kapitel «Sikkerhet» vil også gjelde i de tilfeller der ansatte laster ned arbeidsrelatert innhold (eposter, kalender osv.) på private mobiltelefoner/nettbrett.

Formålet med retningslinjene er følgende:

• å sikre den nødvendige bevissthet og personlige ansvar i forhold til bruk av mobiltelefoner

• å beskytte elektronisk informasjon og kommunikasjon (herunder sms, epost osv)

• å sikre at bruk av mobiltelefoner er i tråd med Råde kommunes overordnende mål om kostnadskontroll og sikkerhet

Retningslinjene trer i kraft fra og med 1. mars 2017, og gjelder inntil videre. Retningslinjene revideres januar hvert år.

Kriterier for tildeling

Dersom stillingen krever mobiltelefon, stiller Råde kommune egnet telefon til disposisjon. Dette avgjøres av rådmann/virksomhetsleder/avdelingsleder i henhold til følgende føringer:

• Rådmannen, avdelingsledere og rådgivere ved rådmannskontoret i Råde kommune skal disponere fri mobiltelefon.

• Arbeidstakere der krav til tilgjengelighet tilsier behov for telefon på døgnbasis skal disponere fri mobiltelefon.

• Arbeidstakere med arbeids- og ansvarsområde der det er behov for mobiltelefon i arbeidstiden skal disponere arbeidstelefon.

Avtaleform

Dette dokument («Retningslinjer for mobiltelefoni») gjøres tilgjengelig på Kvalitetslosen.

Berørte ansatte skal informeres om retningslinjene ved utlevering av SIM-kort / telefon og har eget selvstendig ansvar for å sette seg inn i innholdet.

Ansatte som disponerer mobiltelefon skal bekrefte at man har lest, forstått og vil følge retningslinjene for mobiltelefoni. Avtale skal være signert ved overlevering av utstyret.

Overføring av abonnement og nummer

Ved nyansettelser og avtale om fri mobiltelefon er det ofte ønskelig at telefonnummeret overføres fra tidligere eier til Råde kommune. Ta kontakt med IKT for å ordne dette.

En eventuell bruddavgift må dekkes av tidligere eier av abonnementet.

Dersom den ansatte bringer sitt private telefonnummer inn til Råde kommune har vedkommende krav på å få det med seg når ansettelsesforholdet avsluttes.

Mobiltelefon og nødvendig utstyr

Bestilling av telefon, nødvendig tilleggsutstyr gjøres av virksomhetsleder eller avdelingsleder ved henvendelse til IKT-avdelingen, som sørger for bestilling fra leverandør og klargjøring. Kjøpet belastes virksomheten / avdelingen.

Medarbeideren forplikter seg til å behandle telefonen på forsvarlig vis, og det anbefales at det benyttes fysisk beskyttelse av telefonen, som deksel eller gummiramme og glassbeskyttelse.

Veiledende levetid for en mobiltelefon i Råde kommune er 36 mnd.

Innholdstjenester og bruk

Den som disponerer mobiltelefon fra Råde kommune forplikter seg til:

• ansvarlig og nøktern bruk

• å sette seg inn i telefonens virkemåte

• å ha et bevisst forhold til kostnadselementer ved bruk av telefonen

I avtale 2 fremkommer det detaljert oversikt over hva som dekkes i abonnementet for ansatte med fri mobiltelefon. Det er forventet at ansatte i Råde kommune er ansvarlige, og holder bruken innenfor den totale rammen (se spesifikasjon i avtale 2) av ringeminutter, SMS, MMS og datatrafikk som er disponibelt pr måned i tildelt abonnement. Det forventes også at den ansatte tar kontakt med leder dersom det er behov for å endre abonnementet eller bestille ekstra datakvote.

Alle som disponerer en mobiltelefon i kraft av sin stilling skal i størst mulig grad unngå opplysningstjenester (1880, 1881, 1888 etc). Ansatte som har smarttelefoner, skal laste ned app for nummeropplysning på telefonen og bruke denne.

Kjøp og bruk av apper som lastes ned til mobiltelefonene må ikke belastes abonnementet. Det betyr at betaling og bruk må skje med privat kredittkort. Dersom ansatte benytter apper til å betale utgifter på tjenestereiser (f.eks. parkering), dekkes disse på vanlig måte gjennom utleggsrefusjon på reiseregning.

Trekk i lønn for private tilleggstjenester

Innholdstjenester kan være kostnadsdrivende på en mobilregning. Ansatt med fri telefon er forpliktet til forsiktig bruk av disse tjenestene. Ansatte med arbeidstelefon vil ikke bli innberettet med skattefordel og skal derfor ikke benytte telefonen til private innholdstjenester.

Ved fri mobiltelefon dekker arbeidsgiver innholdstjenester opp til maksimalt 1.000 kr pr år, uavhengig av om det er private eller jobbrelaterte kostnader.

I de tilfeller innholdstjenester beløper seg til over 1.000,- pr år må den ansatte splitte merforbruket i privat og jobbrelatert via tilsendt SMS/e-post, eventuelt kan dette gjøres i Phoneros app. Private innholdstjenester blir trukket i lønn og jobbrelaterte tjenester blir dekket av arbeidsgiver fra dette tidspunkt.

Trekkplikt på telefon dekket av arbeidsgiver er fjernet fra 2021

Skatteetaten økte grensen for gaver i arbeidsforhold fra 1.000 til 5.000 kroner fra 2021. Dette medførte at Råde kommune flyttet trekkpliktig telefon til gaver fra 2021. Det betyr at ansatte ikke lenger skattelegges for fordelen av fri telefon.
Fordelen ved arbeidsgivers telefon beløper seg til kr. 4.392 pr. år. For gaver som samlet overstiger kr. 5.000 pr. år skal overskytende rapporteres som skattepliktig inntekt.

Tjenester og bruk i utlandet

I forbindelse med fri telefon skal bruken ved ferie og opphold i utlandet begrenses, dersom det ikke kan vises til at tilgjengelighet har vært nødvendig. Bruken av arbeidsgivers mobiltelefon i utlandet er den ansattes ansvar. Både ved jobboppdrag og ferie i utlandet er det viktig at alle har et bevisst forhold til bruk av datatrafikk. I noen land kan selv liten trafikk bli svært dyr. Telefonregninger skal ikke være vesentlig høyere ved ferie enn ellers i året. Hvis regningen er høy vil leder ta det opp med den ansatte og kan kreve at den ansatte dekker hele eller deler av beløpet.
Vi anbefaler at man ikke benytter datatrafikk i internasjonalt farvann.

Sikkerhet

• Det er ikke tillatt å fjerne SIM-kortets PIN-kode.
• Kodelås (minimum 6 siffer) skal være aktivert på smarttelefoner. Dette for å unngå uautorisert adgang til telefonen når den er slått på. Dette er obligatorisk for alle ansatte som synkroniserer kommunens e-post / kalender med sine mobiltelefoner.
• Medarbeidere skal aktivere funksjonen ‘Find my iPhone’ eller tilsvarende tjeneste og ha denne aktivert. IKT har i tillegg et eget system for fjernsletting av telefoner.
• Ansatte som disponerer fri mobiltelefon har ansvar for at utrangerte mobiltelefoner blir forskriftsmessig slettet/nullstilt. Utrangerte mobiltelefoner kan leveres inn til IKT-avdelingen som vil besørge korrekt sletting og gjenvinning av enheten.
• Mobiltelefonen er et personlig arbeidsverktøy og skal derfor ikke lånes ut til andre.
• Under føring av tjenestebil er det påbudt å bruke handsfree.
• Alle mobiltelefoner skal være med i Råde kommunes styringssystem for mobiltelefoner. Brukeren av enheten plikter å følge instrukser fra IKT på hvordan dette skal aktiveres og settes opp.

 

Tapt eller stjålne mobiltelefoner

Det er forventet at ansatte i Råde kommune tar godt vare på sine mobiltelefoner. Dette inkluderer å ta de nødvendige forholdsregler slik at man reduserer sjansen for stjålet, mistet eller ødelagt mobiltelefon.

Ved tapt eller stjålne mobiltelefoner skal bruker:

• Umiddelbart melde fra til IKT-avdelingen (helpdesk eller 69021767) og rapportere SIM/mobil mistet/stålet. Er mobilen stjålet skal tyveriet rapporteres til politiet: https://www.politi.no/anmeldelse/tyveri-av-mobiltelefon

Opphør eller endring av arbeidsforhold/ordning

Telefonen kan som hovedregel benyttes under lønnede permisjoner dersom ikke annen avtale mellom leder og ansatt er inngått.

Ved opphør av arbeidsforhold, eller arbeidstaker slutter i stilling som krever rett til fri telefon, opphører ordningen med fri telefon fra Råde kommune. Oppsigelse eller overføring av mobil skal meldes IKT-avdelingen. Ved overføring av mobilnummer skal skjema «Eierskifteskjema Phonero v9», som ligger på Kvalitetslosen, fylles ut og sendes til IKT.

Ved langvarig permisjon og sykefravær må disponering og bruk av arbeidsgivers mobiltelefon avklares med nærmeste leder.

Når ansatte slutter i den funksjonen/stillingen hvor han/hun er tilstått mobiltelefon, kan vedkommende overta telefonnummeret vederlagsfritt. Mobiltelefonen leveres tilbake til arbeidsgiver, eventuelt kjøpes ut etter følgende veiledende satser:

Under ett år fra innkjøp = 80% av opprinnelig kostpris

1-2 år = 50% av opprinnelig kostpris

2-3 år = 20% av opprinnelig kostpris

Over 3 år = kr. 500 (inkl mva)

Med opprinnelig kostpris menes arbeidsgivers faktiske anskaffelseskostnader inklusive merverdiavgift og fratrukket eventuelle rabatter

Kontrollmekanismer

Ansatte som disponerer en smarttelefon via sin stilling i Råde kommune skal laste ned og benytte seg av leverandørens mobil app (for tiden Phonero Bedriftsnett). Det er forventet at man benytter seg av funksjonalitet som blir lagt til rette for her (f.eks. bedriftskatalogen, forbruksoversikt i inn- og utland)

Ved større avvik fra normalt forbruk plikter arbeidstaker å melde fra til leder. Arbeidsgiver har i slike tilfeller anledning til å innhente nødvendig dokumentasjon fra telefonoperatøren, og kan kreve at arbeidstakeren dekker hele eller deler av det ekstraordinære forbruket.

Kontroller i regi av IKT

IKT kan foreta kontroller av forbruk (spesielt fokus på innholdstjenester og databruk). Disse kan gjennomføres både som stikkprøvebaserte kontroller, samt jevnlige kontroller (2-4 ganger pr år) for å avdekke unormalt høye telefonregninger. Leder informeres om eventuelle funn.

IKT kan endre ansattes abonnement der dette er hensiktsmessig. Leder informeres om dette.

All kontakt med leverandøren av mobilabonnementer (for øyeblikket Phonero) skal gjøres av IKT-avdelingen eller KomDok.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader